RSS - aktualności

Tożsamość Spotkań Małżeńskich

       Spotkania Małżskie – to katolickie stowarzyszenie w Kościele, które troszczy się o budowanie i odbudowywanie więzi małżskiej oraz o przygotowanie do sakramentu małżstwa.
       Spotkania
Małżskie („Encounters of Married Couples”) są  – zgodnie z terminologią  Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Dekretem Papieskiej Rady ds. Świeckich z 15 sierpnia 2004 r., ostatecznie potwierdzonym Dekretem tejże Rady 15 sierpnia 2009 r. – prywatnym,  międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych i mają kościelną osobowość prawną. Spotkania Małżskie nie są częścią żadnego duszpasterstwa, lecz same tworzą i organizują swoją działalność, współpracując z innymi stowarzyszeniami w Kościele, różnymi formami duszpasterstwa, szczególnie z duszpasterstwem rodzin. 
     Charyzmatem Spotkań Małżskich jest dar dialogu, którego cel, istota i sposób pojmowania są opisane w Statucie, materiałach formacyjnych i publikacjach Ruchu. Dialog ten jest nie tylko „metodą duszpasterską”, ale drogą duchowości, na której może dokonywać się rozwój życia duchowego, zmierzającego do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem.
     Pierwszym miejscem, w którym Spotkania
Małżeńskie posługują tym charyzmatem jest małżeństwo. Miłość małżska realizuje się w dialogu, którym sami staramy sie ż na co dzień, i który proponujemy narzeczonym, małżstwom, całym rodzinom, kapłanom i innym ludziom.
      W dialogu realizuje się 
Sakrament Małżeństwa. Łaska Sakramentu Małżstwa wspiera dialog. Spotkania Małżskie są w sposób szczególny otwarte na małżstwa przeżywające kryzysy, a także bęce na marginesie Kościoła.
     Na rekolekcje przyjmujemy każ
parę mężczyzny i kobiety, która w dobrej wierze chce pogłębić swoją więź ze sobą oraz z Panem Bogiem i Kościołem.
     Prowadzący różne formy pracy Spotkań Małżskich nie są terapeutami ani teologami, są animatorami Spotkań Małżeńskich. Tym niemniej korzystają z najlepszych doświadczeń psychologii komunikacji, teologii, działają zgodnie z nauczaniem Kościoła. Owoce pracy mają często skutek terapeutyczny, czy „teologiczny” (powroty do Pana Boga i Kościoła). Opracowany w Ruchu warsztat pracy proponujemy na rekolekcjach o charakterze warsztatów, które mają na celu pomoc w życiu zgodnym z przykazaniem miłości Boga i bliźniego (por. Łk 10, 25-27) oraz przyjęciu dialogu jako drogi duchowości. Dialog ten proponujemy również w formacji uczestników spotkań porekolekcyjnych oraz formacji animatorów w czasie rekolekcji i dni skupienia. Jest wiele różnych form pracy Spotkań Małżeńskich.
     Szczególnym
znakiem określającym tożsamość naszego środowiska, jest Ikona Spotkań Małżskich. Spotkania Małżskie powstały w Polsce na przełomie lat 70-ych i 80-ych i zaczęły wypełniać wyraźlukę w duszpasterstwie. Początkowy program Spotkań Małżeńskich w Polsce oparty był na programie działąjącego w Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej ruchu „Marriage Encounter”, jednakże zaistniała konieczność dostosowania go do warunków w Polsce, zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. W związku z tym rozwój ruchu w Polsce, a następnie w innych krajach, doprowadził do powstania odrębnego środowiska, mającego swoją specyficzną duchowości strukturę organizacyjną. Dokonało się – i trwa nadal – odczytywanie specyficznego charyzmatu naszego Ruchu w różnych jego wymiarach i płaszczyznach.
     Sytuując nasz ruch wśród różnych form psychologicznej pomocy małżstwu i rodzinie, Spotkania Małżskie należą do tzw. grup samopomocowych, grup wsparcia. Grupy samopomocowe zrzeszają się dobrowolnie w celu udzielenia sobie wzajemnej pomocy, dzielenia się doświadczeniami, wspólnego rozwiązywania problemów. Afirmacja godności osoby ludzkiej i afirmacja małżstwa poprzez dialog mężczyzny i kobiety sytuuje Spotkania Małżskie w nurcie filozofii personalizmu chrześcijańskiego.

Istnienie naszego ruchu w różnych krajach, nasze spotkania ponad granicami, narodowościami, językami, kulturami, systemami politycznymi odczytujemy jako znak łaski Bożej, znak nadziei na dialog i znak sprzeciwu wobec wszystkiego, co zagraża dialogowi. Jednocześnie jest to znak nadziei, że trwała miłość małżska jest możliwa oraz znak sprzeciwu wobec działań zmierzających do destrukcji małżstwa i rodziny.
    Zarządy Spotkań Małżskich na różnych szczeblach struktur Stowarzyszenia są odpowiedzialne za rozwój Ruchu, kierując się harmonijnym rozwojem Ruchu w Ośrodku, Kraju, czy w zasięgu międzynarodowym. Zachowując świecki charakter Spotkań Małżenskich, małżstwa tworzą je razem z kapłanami. Spotkania Małżeńskie w Polsce wspierąją od strony formalnej Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich, Organizacja Pożytku Publicznego.

1 W Kościele istnieją stowarzyszenia prywatne, powstałe w wyniku oddolnych inicjatyw katolików, które są zatwierdzane przez władzę kościelną oraz stowarzyszenia publiczne erygowane odgórnie przez władze kościelne.

2 Z punktu widzenia prawa kanonicznego mają takie samo miejsce w Kościele jak np. zgromadzenia zakonne, tylko podlegają innej kongregacji Stolicy Apostolskiej. Różni je oczywiście długość tradycji, ale tak jak wiek XIX był okresem powstawania w Polsce licznych zgromadzeń zakonnych, tak druga połowa XX wieku była okresem powstawania lub restytuowania wielu ruchów świeckich. Wsród nich są Spotkania Małskie.

Oprac. Irena i Jerzy Grzybowscy

Grudzień, 2009r.

Dekret Papieskiej Rady ds. Świeckich znajdziesz tutaj: decree_2009