RSS - aktualności

Tożsamość Spotkań Małżeńskich

Spotkania Małżenskie – to katolickie stowarzyszenie w Kościele, które troszczy się o budowanie i odbudowywanie więzi małskiej oraz o przygotowanie do sakramentu małstwa. Spotkania Małskie („Encounters of Married Couples”) są  – zgodnie z terminologią  Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Dekretem Papieskiej Rady ds. Świeckich z 15 sierpnia 2004 r., ostatecznie potwierdzonym Dekretem teje Rady 15 sierpnia 2009 r. – prywatnym1 międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych i mają kościelną osobowość prawną2. Spotkania Małskie nie są czciąadnego duszpasterstwa, lecz same tworzą i organizują swoją działalność, współpracując z innymi stowarzyszeniami w Kościele, różnymi formami duszpasterstwa, szczególnie z duszpasterstwem rodzin. Charyzmatem Spotkań Małżskich jest dar dialogu, którego cel, istota i sposób pojmowania są opisane w Statucie, materiałach formacyjnych i publikacjach Ruchu. Dialog ten jest nie tylko „metodą duszpasterska”, ale drogą duchowości, na której może dokonywaćsie rozwój ycia duchowego, zmierzającego do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem. Pierwszym miejscem, w którym Spotkania Małenskie posługujątym charyzmatem jest małżenstwo. Miłość małżska realizuje sięw dialogu, którym sami staramy sie życ na co dzień, i który proponujemy narzeczonym, małstwom, całym rodzinom, kapłanom i innym ludziom. W dialogu realizuje sięSakrament Małżenstwa. Łaska Sakramentu Małżstwa wspiera dialog. Spotkania Małskie sąw sposób szczególny otwarte na małstwa przeywające kryzysy, a także bęce na marginesie Kościoła. Na rekolekcje przyjmujemy kaparę mężczyzny i kobiety, która w dobrej wierze chce pogłębic swoją więź ze soba oraz z Panem Bogiem i Kościołem. Prowadzący różne formy pracy Spotkań Małżskich nie są terapeutami ani teologami, są animatorami Spotkań Małżenskich. Tym niemniej korzystają z najlepszych doświadczeń psychologii komunikacji, teologii, działają zgodnie z nauczaniem Kościoła. Owoce pracy mają często skutek terapeutyczny, czy „teologiczny” (powroty do Pana Boga i Kościoła). Opracowany w Ruchu warsztat pracy proponujemy na rekolekcjach o charakterze warsztatów, które mają na celu pomoc w yciu zgodnym z przykazaniem miłości Boga i blizniego (por. Łk 10, 25-27) oraz przyjęciu dialogu jako drogi duchowości. Dialog ten proponujemy również w formacji uczestników spotkań porekolekcyjnych oraz formacji animatorów w czasie rekolekcji i dni skupienia. Jest wiele rónych form pracy Spotkań Małżenskich. Szczególnym znakiem określającym tożsamość naszego środowiska, jest Ikona Spotkań Małżskich. Spotkania Małżenskie powstały w Polsce na przełomie lat 70-ych i 80-ych i zaczęły wypełniać wyraźlukę w duszpasterstwie. Początkowy program Spotkań Małżenskich w Polsce oparty był na programie działąjacego w Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej ruchu „Marriage Encounter”, jednakże zaistniała konieczność dostosowania go do warunków w Polsce, zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. W zwiazku z tym rozwój ruchu w Polsce, a następnie w innych krajach, doprowadził do powstania odrębnego środowiska, mającego swoją specyficzną duchowości strukturę organizacyjną. Dokonało się – i trwa nadal – odczytywanie specyficznego charyzmatu naszego Ruchu w rónych jego wymiarach i płaszczyznach. Sytuując nasz ruch wsród rónych form psychologicznej pomocy małstwu i rodzinie, Spotkania Małenskie należdo tzw. grup samopomocowych, grup wsparcia. Grupy samopomocowe zrzeszają się dobrowolnie w celu udzielenia sobie wzajemnej pomocy, dzielenia się doświadczeniami, wspólnego rozwiazywania problemów. Afirmacja godności osoby ludzkiej i afirmacja małenstwa poprzez dialog mężczyzny i kobiety sytuuje Spotkania Małżenskie w nurcie filozofii personalizmu chrześcijańskiego.

Istnienie naszego ruchu w rónych krajach, nasze spotkania ponad granicami, narodowościami, językami, kulturami, systemami politycznymi odczytujemy jako znak łaski Bożej, znak nadziei na dialog i znak sprzeciwu wobec wszystkiego, co zagraża dialogowi. Jednocześnie jest to znak nadziei, e trwała miłość małska jest moliwa oraz znak sprzeciwu wobec działań zmierzających do destrukcji małenstwa i rodziny. Zarządy Spotkań Małżskich na różnych szczeblach struktur Stowarzyszenia są odpowiedzialne za rozwój Ruchu, kierując się harmonijnym rozwojem Ruchu w Ośrodku, Kraju, czy w zasięgu międzynarodowym. Zachowując świecki charakter Spotkań Małżenskich, małżstwa tworzą je razem z kapłanami. Spotkania Małenskie w Polsce wspierą od strony formalnej Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małenskich, Organizacja Pożytku Publicznego.

1 W Kościele istnieją stowarzyszenia prywatne, powstałe w wyniku oddolnych inicjatyw katolików, które są zatwierdzane przez władzę kościelną oraz stowarzyszenia publiczne erygowane odgórnie przez władze kościelne.

2 Z punktu widzenia prawa kanonicznego mają takie samo miejsce w Kościele jak np. zgromadzenia zakonne, tylko podlegają innej kongregacji Stolicy Apostolskiej. Róni je oczywiście długość tradycji, ale tak jak wiek XIX był okresem powstawania w Polsce licznych zgromadzeń zakonnych, tak druga połowa XX wieku była okresem powstawania lub restytuowania wielu ruchów świeckich. Wsród nich są Spotkania Małskie.

Oprac. Irena i Jerzy Grzybowscy

Grudzień, 2009r.

Dekret Papieskiej Rady ds. Świeckich znajdziesz tutaj: decree_2009